สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทราภา  เสนารัตน์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมี
2. เด็กชายอภิชาต  สุราทะโก
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  หนูเอก
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.6 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วกลับ
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย