สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิฐินาถ  สอตั้ง
2. เด็กหญิงศิริพร  ร่มเกตุ
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางสาววรรดี  สยมภาค
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ดุหลำยะแม
2. เด็กชายอานนท์  ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุขิตา  แสนปากดี
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา