สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  รักไทร
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวอำนวยพร  ชาลิผล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุธิตา  วัชพูล
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เสนารัตน์
2. เด็กชายวินัย  สุมเส็น
3. เด็กชายศิลา   ตุ้ยนะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนภาพร  โปจีน
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงมนสิชา  แก้ววิเชียร
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกษดิษ  พนัส
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริ
3. เด็กชายภิญโญ  บูรณ์รักษา
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย