สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สาเร๊าะ
2. เด็กชายชารีฟ  ชายเร๊ะ
3. เด็กหญิงซีตีฟาตีมา  มะมิง
4. เด็กชายธีระเดช  หวันสะเม๊าะ
5. เด็กชายนพดล  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงนภัส  หิมะหลี
7. เด็กหญิงนิตยา  สะมะลาเต๊ะ
8. เด็กชายพชร  เสาะหา
9. เด็กชายภานุเดช  มะนะ
10. เด็กชายมังซูร  ยีหมะ
11. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  ยีหวัง
12. เด็กชายยูมาอัต  อับดุลอาซิส
13. เด็กหญิงละออ  สอมา
14. เด็กหญิงวรนุช  หมะหลี
15. เด็กหญิงสาลิกา  ลาเต๊ะ
16. เด็กชายอัดนาน  หมันหลี
17. เด็กชายอานัส  ยีหวัง
18. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
19. เด็กหญิงอาสา  ยาเล๊าะ
20. เด็กชายฮัซซัน  สะมะลาเต๊ะ
 
1. นางยุสณี  ระหัด
2. นางอุษา  จุลิวรรณลีย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงนูรฮายา  หมะหลี
 
1. นางยุสณี  ระหัด
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายอุสมาน  หมะเด็น
 
1. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาดีญา  มะปิ
2. เด็กชายวงศธร  ลาเต๊ะ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  หลำหม๊ะ
 
1. นายจิรวัฒน์  บิลหมัด
2. นางยุสณี  ระหัด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนาธรณ์  อูมา
2. เด็กหญิงนูรินดา  ละแม
3. เด็กหญิงภาดา  หลีเล๊าะ
4. เด็กหญิงวิภาณี  หลีเล๊าะ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ทองนิล
6. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  สามะอาลี
 
1. นายวรพจน์  มณี
2. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
3. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ชูมุง
2. เด็กหญิงรุสมะห์  สะมะลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โส๊ะสาสู
 
1. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
2. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชิดชนก  สมาน
2. เด็กหญิงซูซานา  มะแซ
3. เด็กหญิงพลอย  มะรง
4. เด็กหญิงลัยลา  หมิงหมะ
5. เด็กหญิงสาฝีน๊ะ  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ขะหงี
 
1. นายถาวร  วัดฑะทอง