สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สาเร๊าะ
2. เด็กชายชารีฟ  ชายเร๊ะ
3. เด็กหญิงซีตีฟาตีมา  มะมิง
4. เด็กชายธีระเดช  หวันสะเม๊าะ
5. เด็กชายนพดล  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงนภัส  หิมะหลี
7. เด็กหญิงนิตยา  สะมะลาเต๊ะ
8. เด็กชายพชร  เสาะหา
9. เด็กชายภานุเดช  มะนะ
10. เด็กชายมังซูร  ยีหมะ
11. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  ยีหวัง
12. เด็กชายยูมาอัต  อับดุลอาซิส
13. เด็กหญิงละออ  สอมา
14. เด็กหญิงวรนุช  หมะหลี
15. เด็กหญิงสาลิกา  ลาเต๊ะ
16. เด็กชายอัดนาน  หมันหลี
17. เด็กชายอานัส  ยีหวัง
18. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
19. เด็กหญิงอาสา  ยาเล๊าะ
20. เด็กชายฮัซซัน  สะมะลาเต๊ะ
 
1. นางยุสณี  ระหัด
2. นางอุษา  จุลิวรรณลีย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาดีญา  มะปิ
2. เด็กชายวงศธร  ลาเต๊ะ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  หลำหม๊ะ
 
1. นายจิรวัฒน์  บิลหมัด
2. นางยุสณี  ระหัด