สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการีม๊ะห์  เต๊ะโกะ
2. เด็กหญิงซัลวาณีย์  ดือรามะ
3. เด็กหญิงดารุณา  กอเด
4. เด็กหญิงยามีล๊ะ  สันอิ
5. เด็กหญิงศิริญยา  หมัดเหล็ม
6. เด็กหญิงสารีนา  หวังจิ
7. เด็กหญิงเอลาวาตี  เต๊ะโกะ
8. เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  อะอูน
 
1. นางสาวปรีดา  แก้วสวัสดิ์
2. นางสายใจ  พิรุณ
3. นางอังคะนา  แก้วประดับ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวศินี  โสะหมะ
2. เด็กชายอภิรุณ  มามะ
3. เด็กหญิงเจ๊ะฮัฟซะฮ์  และหมัน
 
1. นางสาวชลิดา  ชูเชิด
2. นางสาวสุชาดา  หมันหลี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรวารี  สมาน
2. เด็กหญิงปัทมา  เจะสัน
3. เด็กหญิงรูซาน่า  และหีม
 
1. นางภาพมณี  นวลละม้าย
2. นางสมมาตร  พร้อมมูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงมุมตัส   เบ็นแหละแหนะ
 
1. นางสาวอนิษฎา  เหล๊ายิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิบติซาม  หวันหมาน
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 28.57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนีดา  เหล๊าะ
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงคอตีเย๊าะ  เจะอูมา
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม