สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ทองโสม
 
1. นายจารึก  ยกรัตน์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายชรินทร์  ไชยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุสอแยนา
3. เด็กชายอัสนะ  มะยิ
 
1. นายจารึก  ยกรัตน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หลงโดย
2. เด็กหญิงซารีนา  โต๊ะเส็น
3. เด็กหญิงรอไอมี  เจ๊ะหมะสอง
4. เด็กหญิงรุ่งวารี  หมินโส๊ะ
5. เด็กหญิงอริสา  หมัดเส๊าะ
6. เด็กหญิงอารียา  หลำยะสิทธิ์
 
1. นางอารีย์  จันทร์คล้าย
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงละออทิพย์  ขวัญทองยิ้ม
 
1. นางสาวณิชากร  วันหะรับ