สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าชิง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายสุริเยศ  สิริจารุวาจ
2. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมมา
 
1. นางคมขำ  แก้วอ่อน
2. นางอภิญญา  ไชยทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  คงแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ชุมมิ่ง
3. เด็กชายธนิสร  มณี
4. เด็กหญิงรัชฎา  บุญแก้วขวัญ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หนูมิตร
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ขวัญทอง
7. เด็กชายสุริเยศ  สิริจารุวาจ
8. เด็กชายอธิป  เหล็กแดง
9. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรัตน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมมา
 
1. นางสาวนวลวดี  สุวรรณกูฏ
2. นายบุญส่ง  มุสิเกษม
3. นางอภิญญา  ไชยทอง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายสืบศักดิ์  หนูมิตร
 
1. นางคมขำ  แก้วอ่อน