สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งพระ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
 
1. นางสาวรินรดา  มณี
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิลันธณา  ขะสะหมะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองขาว
 
1. นางสาวชินวรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นางสุณีย์  บำรุงหนูไหม
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนาดียา  ศึกหาญ
 
1. นางก้อดาหน๊ะ  ดือราซอกือแล
2. นางสาวจีรนันท์  พรุเพชรแก้ว