สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมัณยา  ล่าบุรี
2. เด็กชายรุสดี้  หนีสะเก็ม
3. เด็กชายสุการีย์  หัดหมัน
4. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณราช
5. เด็กชายอัสรี  สันหมาด
 
1. นายสาโรจน์  ยีสะอุ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงภรรพษา  หมัดแอ
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ