สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โยมศิลป์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โสะอี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยมศิลป์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิทักษ์ฉนวน
2. นางนยนัญญ์  ณ นคร