สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายกัษฏาฟี  หวังดำ
2. เด็กหญิงนูรินดา  ยะลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หาหมาน
 
1. นางกันยา  วรรณสมาน
2. นางสาวสารีต้า  หากมุสา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.62 ทองแดง 7 1. เด็กชายน้ำหนึ่ง  หวังเย็ม
2. เด็กหญิงอรจิรา  สิงหาด
3. เด็กหญิงเจด้า  ยะลา
 
1. นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
2. นางอลิษา  บุญช่วย