สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  เส็นหีม
2. นางสาววิชุดา  อะเขร็ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  หมัดเหร็ม
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกาญดา  หมัดและ
2. เด็กหญิงสุดใจ  หมัดหะ
3. เด็กหญิงอัสมา  หีมล๊ะ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 48.97 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอาบีดิ้น  หมัดดู่เหม
2. เด็กชายอุสตาด  หลีเจิญ
 
1. นางเกศราภรณ์   สายกิ้มซ้วน
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวิช  ใจอ้าย
2. เด็กชายอุสมาน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.56 เงิน ชนะเลิศ 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงซาฟีนี่  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางณัฐญา  ชนะภัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. นายคมศาสตรา  เหร็มแอ
2. นายศิรศักดิ์  ล่าเส๊าะ
 
1. นายจรูญ  ทองแท้
2. นายธนู  ทองมี
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 7 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอนุชา  หมานหวัง
3. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นายธนู  ทองมี
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นายธนู  ทองมี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สายวารี
2. เด็กชายปฐวี  แก้วดี
3. เด็กหญิงอนิสา  กาเหย็ม
 
1. นางชนิดา  มณี
2. นางวิไลวรรณ  ขนาบศักดิ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  มรรคโช
2. เด็กชายธนวิทย์  มรรคโช
3. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายนวชาติ  บ่าเหม
 
1. นางเกศราภรณ์   สายกิ้มซ้วน