สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  เส็นหีม
2. นางสาววิชุดา  อะเขร็ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  หมัดเหร็ม
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวิช  ใจอ้าย
2. เด็กชายอุสมาน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 7 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอนุชา  หมานหวัง
3. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นายธนู  ทองมี
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นายธนู  ทองมี