สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกาญดา  หมัดและ
2. เด็กหญิงสุดใจ  หมัดหะ
3. เด็กหญิงอัสมา  หีมล๊ะ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.56 เงิน ชนะเลิศ 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  มรรคโช
2. เด็กชายธนวิทย์  มรรคโช
3. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์