สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงซาฟีนี่  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางณัฐญา  ชนะภัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สายวารี
2. เด็กชายปฐวี  แก้วดี
3. เด็กหญิงอนิสา  กาเหย็ม
 
1. นางชนิดา  มณี
2. นางวิไลวรรณ  ขนาบศักดิ์