สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนารีต้า  หลำโอ๊ะ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์