สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนารีต้า  หลำโอ๊ะ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
 
1. นางจามรี  เฒ่าแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หลักจิตตโร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปานเพชร
3. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
5. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  พรุเพชรแก้ว
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายทวีเดช  มณีขวัญ
4. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
5. เด็กชายปรฎร  หนูมาก
6. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
7. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
8. เด็กชายภานุพงศ์  ทองปัสโน
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวรชน  ปัตตพัฒน์
11. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
12. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
13. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
15. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
16. เด็กชายอนันต์  ชัยวร
17. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
18. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
20. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายธีระ  เสน่หาภูวิศ
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
3. นายปรีชา  เมืองละออง
4. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กชายภูริภัทร  ชูแก้ว
 
1. นางณัฐวดี  ณะมณี
2. นางบูรณี  ขวัญทองชุม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  นวลลอย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์เส้ง
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณราทร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กหญิงนิรมล  แก้วนะ
4. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีไชย
6. เด็กหญิงวณิดา  ไชยถาวร
7. เด็กหญิงวริศรา  ไชยบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
9. เด็กหญิงสิริยา  หลำยี
10. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
2. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
3. นางสาลินี  ยาแก้ว
 
15 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
3. เด็กหญิงรัญชิดา  พรุเพชรแก้ว
4. เด็กชายวีระวัฒน์  เคหารมย์
5. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
6. เด็กชายสหรัฐ  เซี้ยนอุ้ย
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
9. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
10. เด็กหญิงหยาดฝน  มุสิเกษม
11. เด็กชายอนันต์  เหล็มเด็น
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
13. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายระนอง  พร้อมมูล
2. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
3. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
4. นางสาลินี  ยาแก้ว
5. นางสุณี  ขวัญทองยิ้ม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
2. เด็กชายเอกราช  มันทะติ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว