สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนารีต้า  หลำโอ๊ะ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กชายภูริภัทร  ชูแก้ว
 
1. นางณัฐวดี  ณะมณี
2. นางบูรณี  ขวัญทองชุม
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณราทร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กหญิงนิรมล  แก้วนะ
4. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีไชย
6. เด็กหญิงวณิดา  ไชยถาวร
7. เด็กหญิงวริศรา  ไชยบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
9. เด็กหญิงสิริยา  หลำยี
10. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
2. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
3. นางสาลินี  ยาแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
2. เด็กชายเอกราช  มันทะติ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว