สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หลักจิตตโร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปานเพชร
3. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
5. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
3. เด็กหญิงรัญชิดา  พรุเพชรแก้ว
4. เด็กชายวีระวัฒน์  เคหารมย์
5. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
6. เด็กชายสหรัฐ  เซี้ยนอุ้ย
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
9. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
10. เด็กหญิงหยาดฝน  มุสิเกษม
11. เด็กชายอนันต์  เหล็มเด็น
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
13. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายระนอง  พร้อมมูล
2. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
3. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
4. นางสาลินี  ยาแก้ว
5. นางสุณี  ขวัญทองยิ้ม