สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  พรุเพชรแก้ว
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายทวีเดช  มณีขวัญ
4. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
5. เด็กชายปรฎร  หนูมาก
6. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
7. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
8. เด็กชายภานุพงศ์  ทองปัสโน
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวรชน  ปัตตพัฒน์
11. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
12. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
13. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
15. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
16. เด็กชายอนันต์  ชัยวร
17. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
18. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
20. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายธีระ  เสน่หาภูวิศ
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
3. นายปรีชา  เมืองละออง
4. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  นวลลอย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์เส้ง
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว