สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันธิชา  โต๊ะหีม
 
1. นางสาวจาริยา  ยีแหละหมัน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  นุ้ยดอน
 
1. นายอดิเรก  เยะหมัน
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุมิตา  หลีสอ
2. เด็กหญิงอภัสรา  หมัดหมัน
 
1. นางสาวชุติมา  ทองจืด
2. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงใหมภิรมย์  ภูมินา
2. เด็กชายไชยยา   ภูมินา
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจรัญญา  มะมิง
 
1. นางดรุณี  สว่างรุ่งเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  หมัดสมัน
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
2. เด็กหญิงเมรีย์  แหละโรด
3. เด็กหญิงใหม่ภิรมย์  ภูมินา
 
1. นางพณิชนาฏ  วงศ์สุวรรณ
2. นางยารอด๊ะ  กิ่วงเกาะยาว
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาริสา  เต๊ะหวัง
2. เด็กหญิงวันนิสา  ชายเหร็น
3. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายไชยยา  ภูมินา
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลีเจริญ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายชาร์รีฟ  เหล๊าะหมัน
2. เด็กชายพงศธร  สวัสดิ์ทวี
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมาเรีย  อาหวัง
2. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  หมานดน
2. เด็กชายศราวุฒิ  เจ๊ะโส๊ะ
3. เด็กชายโสภณัฐ  รงค์รัตน์
 
1. นายมาโนช  สุวรรมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
2. เด็กหญิงสุโรจนา  กัตะเวที
3. เด็กชายอรรถพล  สายเนตรงาม
 
1. นางขวัญใจ  เรืองสุข
2. นายบุญโชค  จุลแก้ว