สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุมิตา  หลีสอ
2. เด็กหญิงอภัสรา  หมัดหมัน
 
1. นางสาวชุติมา  ทองจืด
2. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงใหมภิรมย์  ภูมินา
2. เด็กชายไชยยา   ภูมินา
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจรัญญา  มะมิง
 
1. นางดรุณี  สว่างรุ่งเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล