สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  หมัดสมัน
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
2. เด็กหญิงเมรีย์  แหละโรด
3. เด็กหญิงใหม่ภิรมย์  ภูมินา
 
1. นางพณิชนาฏ  วงศ์สุวรรณ
2. นางยารอด๊ะ  กิ่วงเกาะยาว
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมาเรีย  อาหวัง
2. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด