สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันธิชา  โต๊ะหีม
 
1. นางสาวจาริยา  ยีแหละหมัน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  นุ้ยดอน
 
1. นายอดิเรก  เยะหมัน
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาริสา  เต๊ะหวัง
2. เด็กหญิงวันนิสา  ชายเหร็น
3. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลีเจริญ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายชาร์รีฟ  เหล๊าะหมัน
2. เด็กชายพงศธร  สวัสดิ์ทวี
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
2. เด็กหญิงสุโรจนา  กัตะเวที
3. เด็กชายอรรถพล  สายเนตรงาม
 
1. นางขวัญใจ  เรืองสุข
2. นายบุญโชค  จุลแก้ว