สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายกนต์ชนา  คงหนู
 
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เมืองละออง
 
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ย่องยัง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สีสวนแก้ว
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เลิศชู
 
1. นางกติกา  ภูมิพัทธ์