สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวชมพู  โอแก้ว
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนกนันต์  โรจนวงศ์
 
1. นางนันทิการ์  ทองศรีแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  โมสิกะ
 
1. นางรุ่งศิริ  ทองเพชร