สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่องเขา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หิรัญวิริยะ
 
1. นางดวงแข   หนูสุก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินาถ  คงยะฤทธิ์
 
1. นางดวงแข  หนูสุก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงประสานสุข  ทองแก้วเจริญ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กชายซันเดย์  สิงห์พรหม
2. เด็กหญิงอนงค์นุช  พุทธกูล
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม