สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ยีหมัด
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภูชิตา  ขวัญเพ็ชร์
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญาดา  มาเด็น
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายหาวารี  บิลละเตะ
 
1. นางวิจิตรา  แก้วสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.04 เงิน 5 1. เด็กชายรุสลัน  ล่อฮอย
2. เด็กชายอนุชา  ล่าบู
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายชิตวร  จันทองไฝ
2. เด็กชายรชต  มะสมาน
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวุฒ  และเหาะ
2. เด็กชายฝิกรี  เจะหมะ
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  หมะสมาน
4. เด็กชายสัญญา  หมัดหมัน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หีมหมีนทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
2. นายเกษม  บูหัส
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  บิลล่าเต๊ะ
2. เด็กหญิงนาดีย๊ะ  มะหงีเร๊ะ
3. เด็กชายอาดามี  หมะจิ
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายมูเซาวิด  หมานยอ
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวราวุฒิ  หมะโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุซซอมัด  โส๊ะแห
3. เด็กหญิงอารียา  ยีหมัด
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางอำมอน  ขุนทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายซานูซี  และกา
2. เด็กชายซายูตี้  หนิแล๊ะ
3. เด็กชายเจษฎา  สันเหม๊าะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีระ  เส็นสแอ
2. เด็กชายสุเมธ  เพ็ชเนียม
 
1. นายเมธี  จันอิ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรมตี  สุวรรณบรรดิฐ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงอลิสา  หนิและ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  บิลละเตะ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงดีนัสร์  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  หมานโส๊ะ
3. เด็กหญิงยามีล๊ะห์  หมานยอ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ