สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภูชิตา  ขวัญเพ็ชร์
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายหาวารี  บิลละเตะ
 
1. นางวิจิตรา  แก้วสุข
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวราวุฒิ  หมะโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุซซอมัด  โส๊ะแห
3. เด็กหญิงอารียา  ยีหมัด
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางอำมอน  ขุนทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  บิลละเตะ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ