สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  บิลล่าเต๊ะ
2. เด็กหญิงนาดีย๊ะ  มะหงีเร๊ะ
3. เด็กชายอาดามี  หมะจิ
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีระ  เส็นสแอ
2. เด็กชายสุเมธ  เพ็ชเนียม
 
1. นายเมธี  จันอิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรมตี  สุวรรณบรรดิฐ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ