สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอารีนา  ดีหมัด
 
1. นางฉลวย  นะวัฒกุล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายอาดีน  ราชชำรอง
 
1. นางฉลวย  นะวัฒกุล
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงซูดาอีย์  ราชชำรอง
2. เด็กชายธราดล  หลีอี
3. เด็กชายอิมรอน  ราชชำรอง
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงอลิสตาร์  เหะเหร็ม
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงมาดีน่า  สันโหยบ
 
1. นางสาวสกูล  คำมณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอหัด
 
1. นางสาวสกูล  คำมณี
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงซารีนี  สันเด็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  หลำเก็ม
 
1. นางยุวดี  ทองด้วง
2. นางสาวเร๊าะหนา  เล๊าะเต๊ะ