สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงโซเฟีย  โส๊ะเด็น
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนุดร์มี  ด่อเล๊าะ
 
1. นางสาวใสหน๊ะ  ตาเฮร์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.13 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิชญะ  จันทอง
2. เด็กชายภาราดร  ทองช่าง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  เจะยะ
2. เด็กชายอาลีฟ  หนิบู
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอสุวาณี  รามัน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีช่วย
2. เด็กหญิงนุชสดีญา  หนิบู
3. เด็กหญิงอามีรา  ยีโกะ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสุใบบ๊ะ  ขะเดหรี
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุรมา  เจะหนิ
2. เด็กหญิงสุไหรณี  หนิบู
3. เด็กหญิงอรัญญา  มูลสิน
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กชายซากีรีน  เจะหนิ
2. เด็กหญิงลัยลา  สีเต็ม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองได้หนู
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารูดิง  ขรีด่าโอ๊ะ
2. เด็กชายสราวุธ  ทวีผล
3. เด็กชายอับดุลเลาะห์  สีเต็ม
 
1. นางพิมล  จันทร์ทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดลสันติ์  โส๊ะเด็น
2. เด็กชายฟีรเดาว์  กูวิง
 
1. นางสาวสานุรี  หลำยี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.25 เงิน 11 1. เด็กชายซิกดิก  กูวิง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงตวรรรัตน์  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  เอียดบัวขวัญ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  สาและ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงอัฟนันต์  นุ้ยประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี