สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงโซเฟีย  โส๊ะเด็น
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอสุวาณี  รามัน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  สาและ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงอัฟนันต์  นุ้ยประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี