สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กชายซากีรีน  เจะหนิ
2. เด็กหญิงลัยลา  สีเต็ม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองได้หนู
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.25 เงิน 11 1. เด็กชายซิกดิก  กูวิง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงตวรรรัตน์  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  เอียดบัวขวัญ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี