สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  เจะยะ
2. เด็กชายอาลีฟ  หนิบู
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีช่วย
2. เด็กหญิงนุชสดีญา  หนิบู
3. เด็กหญิงอามีรา  ยีโกะ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสุใบบ๊ะ  ขะเดหรี
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุรมา  เจะหนิ
2. เด็กหญิงสุไหรณี  หนิบู
3. เด็กหญิงอรัญญา  มูลสิน
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารูดิง  ขรีด่าโอ๊ะ
2. เด็กชายสราวุธ  ทวีผล
3. เด็กชายอับดุลเลาะห์  สีเต็ม
 
1. นางพิมล  จันทร์ทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดลสันติ์  โส๊ะเด็น
2. เด็กชายฟีรเดาว์  กูวิง
 
1. นางสาวสานุรี  หลำยี