สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ช่วยทุ่ม
 
1. นางภีรภาพ  จันทร์จะนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนาวีต้า  กาเด็น
 
1. นางสมพร  จงกลวิลาส
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงนาวีต้า  กาเด็น
 
1. นางอิงอร  บุญเพ็ง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวาทินี  สาม่าน
 
1. นางสาวนัฐทินีย์  สันเมือง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงซารีต้า  คำทอง
2. เด็กหญิงซ่าโมน่า  หลำหม๊ะ
3. เด็กชายรวินันท์  จันทรักษ์
 
1. นางสุวรรณา  คงเต็ม