สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงนาวีต้า  กาเด็น
 
1. นางอิงอร  บุญเพ็ง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวาทินี  สาม่าน
 
1. นางสาวนัฐทินีย์  สันเมือง