สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังลา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ธิลา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ขุนวิจิตร์
3. เด็กหญิงนัฐณิชา  หมวดดำ
4. เด็กชายปัญญา  คิดนุนาม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คิงคำ
6. เด็กหญิงอาทิติยา  ปานแก้ว
 
1. นางอารีย์รัตน์  รุ่งทอง
2. นายอำนาจ  นกแก้ว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายนรินทร์  แก้วงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วงาม
3. เด็กชายเด่นฤกษ์  ชนะนาค
 
1. นางอารีย์รัตน์  รุ่งทอง
2. นายอำนาจ  นกแก้ว