สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ละซอ
2. เด็กชายบัลลังก์  หวันหมาน
 
1. นางชุษณี  นางาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อำพันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุชตรา  เลิศมีนัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงมารีน่า  เหาะโส๊ะ
 
1. นายอับดุลอาซิ  สมาน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  หมานสนิท
2. เด็กหญิงศิริประภา  ส่าและ
3. เด็กชายอับดุลวาหะ  หมากปาน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยัสมีน  และดุหวี
2. เด็กหญิงอนุสรา  หมะหลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจะเล๊าะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาชา  หลีปุ่ม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสกุล
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 69.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศริญญา  หมัดบก
 
1. นางวรรนิภา  คล้ายแก้ว