สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอเส็ม  มะโร๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   วงษ์ใหญ่
3. เด็กชายธนายุทธ  พรมก็ศรี
4. เด็กชายธันวา  มันตะสุม
5. เด็กหญิงปิญานุช  พรมก็ศรี
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิตรตรง
7. เด็กชายภูวนาท  จิตรตรง
8. เด็กชายมินธาดา  อาหลี
9. เด็กชายลุตฟี  ซือนิ
10. เด็กชายวสันต์  แสงตา
11. เด็กชายศศินา  จิตรตรง
12. เด็กชายหมัดยูนุ้ย  หมัดยูโสบ
13. เด็กหญิงอนันตญา  จิตรตรง
14. เด็กชายอนุกานต์  ปานช่วย
15. เด็กชายอับดลฟัตต๊ะ  แสงมาก
16. เด็กชายอัมรินทร์  หอยหน
17. เด็กชายฮาซัน  ด่าโอะ
18. เด็กชายฮาฟิต  มะเด็ง
19. เด็กชายฮาสัน  สังข์วงษ์
20. เด็กชายเอกราช  อุทัยเกษม
 
1. นายนิรันดร์   เหย็บหมัด
2. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายรุสราญ  จิตรตรง
2. เด็กหญิงศิราณี  จิตรตรง
3. เด็กชายสราวุธ  จิตรตรง
 
1. นางสุภา  เส็นธนู
2. นางอดิศร  ศิริวงษ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตติมา  หลีไสทอง
2. เด็กหญิงตอยีบะ  ตาเฮ
3. เด็กหญิงสายาตี  ยามา
 
1. นางวรลักขณ์  สังฆรัตน์
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงลาตีฝ๊ะ  ใจดี
3. เด็กหญิงสุรัยยา  มะเด็น
 
1. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจริยา  บุญยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มิฉา
3. เด็กหญิงฮามีด๊ะ  ยีละ
 
1. นางสาวมารียา  หากมุสา
2. นางอรพร  เกื้อสกุล