สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐธัญ  นวลวิลัย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมา
 
1. นายคมสันต์  ไชยศรี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายวีรชัย  ทองมา
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงณิชา  แสงอานนท์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.12 ทองแดง 4 1. เด็กชายชนกันต์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.62 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภักษร  ศรีนุ่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเพ็ชร
 
1. นางนุชนาถ  เอียดแป้น