สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุนีย์   เหล็มม๊ะ
2. เด็กชายอินหยัด  โส๊ะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงอีมาล  หัสด้น
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
2. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมหลำ
2. เด็กหญิงซารีฟะห์  เหล็มม๊ะ
3. เด็กหญิงสารีนา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
4. เด็กหญิงอนิสรีน  แหน่งนุ้ย
5. เด็กหญิงฮูด้า  บินเด็น
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
2. นายไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัสมา  ดุสะเหม๊าะ
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  เหล็มม๊ะ
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด