สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำนักหว้า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิชาดา  ศรีวิริยะ
 
1. นางสุพรรณี  นพศรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภูวนาท  ขุนมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทพันธุ์
 
1. นางผกากรอง  นนทพุทธ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรธีรา  แสงพลสิทธ์
 
1. นางผกากรอง  นนทพุทธ