สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกษิรา  อาโกบไบ
2. เด็กหญิงซาร่า  โด่หลี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองน้อย
4. เด็กชายนรนาถ  ทองสง
5. เด็กหญิงนริสา  บัวนาค
6. เด็กชายภานุพงษ์  คิดชอบ
7. เด็กชายวรวุฒิ  สายวารี
8. เด็กชายศราวุฒิ  ไลลรัตน์
9. เด็กชายสุรเดช  ขันติ
10. เด็กชายอันวา  โอะขะหลี
11. เด็กชายอาซูวัน  เหล๊าะ
12. เด็กชายฮาดิษ  บินเด็น
13. เด็กชายฮาริส  โอ๊ะ
14. เด็กชายเรวัต  ขาวบก
15. เด็กหญิงเวรุยา  อุปนันท์
16. เด็กชายโยฮัน  โต๊ะเตบ
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกาดดาฟี  กาเด็ง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซงบุญเรือง
3. เด็กชายซอฟรอน  หมัดหลำ
4. เด็กหญิงฐนิชา  รุ่งเรืองศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  เหร็ม
6. เด็กชายรอมฎอน  หลำสุข
7. เด็กชายวรวุฒิ  สายวารี
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หละสัน
9. เด็กชายสิทธิชัย  ชูศรี
10. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ทองอ่อน
11. เด็กชายอนันต์  หะยีสะแอ
12. เด็กชายอันดูวา  ดอเลาะ
13. เด็กหญิงอาซียะห์  ดอเลาะ
14. เด็กชายอาฟิตร์  อาแว
15. เด็กหญิงฮาษาน๊ะ  มีดามี
16. เด็กหญิงโซเฟีย  อาบูวะ
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคง