สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะรา
2. เด็กชายนัตพล  บินหลี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  บัวสีทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  เหลือแก้ว
2. เด็กหญิงนุสบา  ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  วงพรต
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ก็เด็ม
5. เด็กหญิงหัสวานี  แขกพงก์
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคง