สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำพูมี
 
1. นางสาวอุมาพร  คังฆะมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  อุมาจิ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญญา  พันนาม
2. เด็กชายอดิศร  แสงจันทร์
 
1. นายอรุณ  ไตรสกุล
2. นางสาวอุมาพร  คังฆะมณี
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้องพลอย  นนท์กัญหา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  นนท์กัญหา
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แซ่ชี
 
1. นางสาววีลายา  มะห์มูดีย์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายธวัชชัย  ยียมเจริญ
 
1. นางสาววีลายา  มะห์มูดีย์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริมา  หมาดเต๊ะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เกตุวิชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
2. นางสาวอาตีรา  นุ้ยเด็น
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทรัตน์
2. เด็กชายอิศเรศ  วงศ์หฤทัย
 
1. นายรุสราญ  อะหลี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญตา  กายโรจน์
2. เด็กหญิงนูรีดา  ลอกาซอ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริมา  แซ่ย่อง
 
1. นางนงลักษณ์  จงรักวงศ์