สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญญา  พันนาม
2. เด็กชายอดิศร  แสงจันทร์
 
1. นายอรุณ  ไตรสกุล
2. นางสาวอุมาพร  คังฆะมณี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายธวัชชัย  ยียมเจริญ
 
1. นางสาววีลายา  มะห์มูดีย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริมา  หมาดเต๊ะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เกตุวิชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
2. นางสาวอาตีรา  นุ้ยเด็น