สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงยสวดี  นิลอนันต์
 
1. นางสุวิมล  อุไรรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยพัฒน์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวนุชญา  ทองพูล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายคุณกร  ลิ่นเนี่ยว
 
1. นางสาวปรียาวรรณ  สุวรรณน้อย
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  เพิ่มเขตกิต
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง