สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ร่มสิน
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษฎา  สันทวีป
 
1. นายเสถียรชัย  ไชยนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมศรี
 
1. นางสาวเพชรินทร์  แซ่คู